மாட்டு பொங்கல்

இன்றும்
தை பொங்கல் திருநாளில்
உழவு தொழிலுக்கு
உறுதுணையாக இருக்கும்
மாடுகளுக்கும் "மரியாதை'
செய்யும் விழாவாக
"மாட்டு பொங்கல்'
அல்லது
"பட்டி பொங்கல்'
வைக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்