காதலர் தின வாழ்த்து கவிதைகள்

இந்தக் காதலர் தினத்திலாவது

தந்துவிடுவாய்

என ஏக்கத்துடன் நான்...

பிரிவிற்கு பின்னும்

உன்னுடையதாகவே இருக்கும்

என்னிதயம்...

1 comment:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்