திருமண {கல்யாண} வாழ்த்து கவிதைகள்திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில்

நிச்சயிக்கப்படுகின்றனவாம்......

இவர்களின்


நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்ட

சொர்க்கத்திற்கு,

திருமணநாள் நல்வாழ்த்துகள்...

1 comment:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்