என் காதலியின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை
உன் பெயரில் நடக்கும்
பிறந்தநாள்

அர்ச்சனையை ஏற்றுக்கொள்ள
தவம் கிடக்கின்றன…
எல்லாத் தெய்வங்களும்!


பிறக்கும்போது

3 கிலோ இருந்தாயாம்.
பத்து மாதமாய்

உன் அம்மாவால்,
3 கிலோ அழகுதான்

சேர்க்க முடிந்ததா?

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்