தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்பொங்கும் பொங்கலைப்போல்

அனைவரது மனதிலும்,

வீட்டிலும், நாட்டிலும்

இன்பங்கள் பொங்க வேண்டும்.

அளவற்ற செல்வங்கள் வந்து

அரவணைக்க வேண்டும்.

தமிழர் தினமான தை
”தை” தமிழர் வாழ்வில் வளத்தை சேர்க்கட்டும்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்