தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்


அனைத்து தமிழர்களும்
சிறந்து வாழ
தமிழர் திருநாளாம்
விவசாயிகளின் நன்றித் திருநாளான
பொங்கல் நாளில்..
உங்களுக்கு எனது
பொங்கல் வாழ்த்துகள்.
உங்கள் நண்பர்களுக்கும்
உறவினர்களுக்கும்
மகிழ்ச்சியும்
அன்பும் மற்றும் எல்லா வளங்களும்
பொங்கல் போல் என்றும் பொங்கட்டும்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்