காதலர் தின வாழ்த்து கவிதைகள்

வாழ்த்துமடல்களில்லை,
வந்து குவியும் பரிசுகளில்லை,
நான் அங்கும், நீ இங்குமில்லை,
எல்லா விடுமுறை நாட்களின்
மதியப் பொழுதின்
வெறுமைப் போலவே
கழிகிறது
இந்த காதலர் தினமும்...

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்