என் காதலியின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை

உன் பிறந்த நாளன்று

உன்னை

வாழ்த்துவதா?

நீ பிறந்த நாளை

வாழ்த்துவதா?

ஒவ்வொரு

பிறந்த நாளிலும்

வயதோடு, அழகையும்

ஏற்றிக் கொள்கிறாய்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்