பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதைஉன் பிறப்பு

உன் தாய்க்குத்

தாய்மையையும்,

எனக்கு

வாழ்வையும்

தந்தது

1 comment:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்