என் காதலியின் பிறந்தநாள்


கால எந்திரம்

கிடைத்தால்

நீ பிறந்தபொழுது,
நான் என்ன

செய்து கொண்டிருந்தேன்?
எனப் பார்க்க ஆசை!

1 comment:

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்