என் காதலியின் பிறந்தநாள்

தன்

சாதனைப் பட்டியலில்
உன் பிறப்பை

முதன்மையாய்க்
குறித்து வைத்திருப்பான்

பிரம்மன்!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்