அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்


உன் சமையலை
குறைகூறியே சாப்பிட்ட நான்
இங்கே
குறைகளை மட்டுதானம்மா சாப்பிடுகிறேன்
தயவுசெய்து
நீ அனுப்புகின்ற
கடிதத்தில் ஒரே ஒரு
சோற்றுபருக்கையாவது ஒட்டு

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்