மே தின வாழ்த்து கவிதைகள்

கொண்டாடப்பட்டது ...
வியர்வைக்கான
அங்கீகாரமாய் .

கொண்டாடப்படுகிறது ...
விடுமுறைக்கான
அலங்காரமாய் !

மே தினம் !

No comments:

Post a Comment

உங்கள் உள்ளத்தை பதிவு செய்யுங்கள்